List of ‘Yuva Prativa’ Award Winners
(Presented on Behalf of the State Youth Welfare Board)

1994 –95 Uttara Pakshya (poem) 
Mati (Short Story)
Sucheta Mishra 
Mayabhar Sahoo
1995 –96 Eka Eka Bikramarka (poem) 
Antaranga Manisha (Short Story)
Samarendra Mohapatra 
Arabinda Ray
1996 –97 Gha (poem) 
Priya Andhara (Short Story)
Ayaskant Mohapatra 
Subash Sahoo
1997-98 Urdhhwa Udana (Poem) 
Sesa Dadhichi Malapare (Short Story)
Rakshyak Nayak 
Arabinda Patnaik
1998 – 99 Kabita Lekhuthiba Pua (poem) 
Kebala Prapta Bayaskanka Pain (Short Story)
Manoranjan Panigrahi 
Goutam Buddha Das
1999–2000 Aspasta Iswar (Poem) 
Odishara Swabhiman (Essay)
Gayatribala Panda 
Soumendra Jean
2000-2001 Nimagna (poem) 
Paribesha Gatha (Essay)
Sujata Parida 
Debasis Mohapatra
2001-2002 Pheriba Katha (poem) 
Kichhi Kichhi Byatha (Essay)
Ipsita Sarangi 
Debasis Patra
2002-2003 Atmabhoga (Poem) 
Photo (Short Story)
K.Shyambabu 
Satrujit
2003-2004 Dhundukuda (Poem) 
Kramasha Bada Hoi Jauthita Jhia (Short Story)
Narendra Bhoi 
Sunanda Pradhan

(The above cited books are published by the Odisha Sahitya Akademi being sponsored by the State Youth Welfare Board, Odisha.)