Atibadi Jagannath Das Award Winners

Radha Mohan Gadanaik (1911-2000) 1993
Krushna Chandra Tripathy (1911-1997) 1994
Natabar Samantray (1918-2000) 1995
Raj Kishor Patnaik (1917-1997) 1996
Laxmidhar Nayak (1913-2004) 1997
Gouri Kumar Brahma (1920-2011) 1998
Nityanand Mohapatra (1912-2012) 1999
Binod Chandra Nayak (1919-2003) 2000
Basanta Kumari Pattnaik (1923 -2013) 2001
Achyutanand Pati (1927) 2002
Chintamani Behera (1927 - 2005) 2003
Manoranjan Das (1921-2013) 2004
Umasankar Panda (1931-2015) 2005
Sudarshan Acharya (1939) 2006
Manoj Das (1934-2021) 2007
Mahapatra Neelamani Sahoo (1926-2016) 2008
Dasharathi Das (1936) 2009
Chandrashekhar Ratha (1929-2018) 2010
Gaganendranath Dash (1940) 2011
Brajanatha Ratha (1936-2014) 2012
Dhaneswar Mahapatra (1932-2018) 2013
Santanu Kumar Acharya (1933) 2014
Madhusudan Pati (1941) 2015
Bibhuti Patnaik (1937) 2016
Rabi Sing (1933-2020) 2017
Ramakanta Rath (1934) 2018
Binapani Mahanty (1936) 2019
Ramachandra Behera (1945) 2020
Prativa Ray (1944) 2021
Sitakanta Mohapatra (1937) 2022
Srinivas Udgata (1935) 2023