Atibadi Jagannath Das Award Winners

Radha Mohan Gadanaik - 1993
Krushna Chandra Tripathy - 1994
Natabar Samantray - 1995
Raj Kishor Patnaik - 1996
Laxmidhar Nayak - 1997
Gouri Kumar Brahma - 1998
Nityanand Mohapatra - 1999
Binod Chandra Nayak - 2000
Achyutanand Pati - 2001
Chintamani Behera - 2002
Manoranjan Das - 2004
Umasankar Panda - 2005
Sudarshan Acharya - 2006
Manoj Das - 2007
Mahapatra Neelamani Sahoo - 2008
Dasharathi Das - 2009
Chandrashekhar Ratha - 2010
Gaganendranath Dash - 2011
Brajanatha Ratha - 2012
Dhaneswar Mahapatra - 2013
Santanu Kumar Acharya - 2014
Madhusudan Pati - 2015
Bibhuti Patnaik - 2016